Storie al focolare

La stòrie de Mìinze Cule

La nonna racconta “La stòrie de Mìinze Cule” – interprete Dante Marmone

Iève na volde e iève na famìgghie combòste do u-attàne, da la mamme e da le fìgghie.  Na dì de vìirne ca facève fridde, aspettànne u-attàne ca menève da la fatìche, le fìgghie decèrne a la mamme: “Mamme, che stu fridde, non zà com’azzècchene dò frìttue? L’am’a fà?”

“Iè vvère – decì la mamme – che cusse fridde ca strènge nge velèssere pròbbie dò frìttue e ddù calzengìidde. Ma come am’a fà ca la fresòre no lla tenìme?”

“Mà, e non la petìme pegghià m-brìiste da ngòcch’e vecìne?”

“Sìne – decì la mamme a la fìgghie – u sà ce ha da fà, và da Mìinze Cule e fàttela dà. Pèrò no lla sì chiamànne ch’u sopanòme, chiàmele Iangelìne”.

La fìgghie acchesì facì. Tuppe, tuppe. “Ci-iè?”  “Sò iì, iàbbre Iangelìne”. 

Scatto di ©️Raffaele Montepaone – Istantanee di Calabria

“Ce uè, peceuèdde?” “Me manne, mamme. Ha dditte acchesì, ce nge puète mbrestà la fresòre pe na menzorètte, ca pò te la pòrteche ndrète”.

“E ce-avite a fà – Ce avit’a fà?” – “Am’a fà le frittue e le calzengiìdde”, decì la uaggnèdde. “Che ccusse fridde, iòsce, azzècchene probbie – respennì Miìnze Cule – Iì te dogghe la fresòre, dingìuue a mmàmete, pèrò tu m’ha da annùsce dò frìttue e ddù calzengìidde. Ce nò, non de la dogghe. Va bbuène?”

“Sìne, sìne, Iangelìne – decì la peceuèdde – ngi-u ddìgghe a mmamme. Statte secùre ca nù non zìme sgrate”.

“Vabbè, auuànde e vattìnne”, decì Mìinze Cule e nge dètte la fresòre.

La uaggnèdde totta mbresciàte se ne scì a la case. Come arrevò, la mamme se mettì a ll’obbre e facì la masse, che cchèdde e ppoca farìne ca tenèv e preparò totte le cose ca nge velèvene pe aggnì le calzengìidde.

Le facèrne, le frescèrne e bbèlle calde-calde, na frìttue iune e na frìttue l’alde, nu calzengìidde iùne e nu calzengìidde l’alde, scì a fernèssce ca u piàtte remanì vacànde.  “Uuh! E mmò – decì la mamme – nge sime scherdàte de Mìinze Cule, com’am’a fà – Ce l’av’a sendì mò a cchèdde?”

“Iì – decì la fìgghie – non dènghe facce de sscìnge a ddà ndrète la fresòre sènza pertànge le frittue e le canzengìidde ca nge sò premettùte”.

“Mò, mò, sacce iì come am’a fà, viste ca la masse no nge ne sta cchiù”, decì la mamme.

Ce facèrne, pegghiòrne la canìgghie, ca servève pe ffà u mangià pe le gaddìne e la trembòrne. Acchesì facèrne la masse. Aradòrne u tiàne du ddìinde e assì ngocch’e checchiàre de carna sfritte, nu pìcche de recòtte e nu picche de zzùcchere. Ma chisse cose ièvene picche assà. Allòre le fìgghie se dèttere da fà ad accìte maggnàttue, surghe e rragne. Mbastòrne totte le cose e facèrne frìttue e calzengìidde e le frescèrne. La mamme acchenzò nu bbèlle piattecìidde, u-acchemegghiò che nu pannolìne e nge-u dètte a la fìgghie che la fresòre.

“Ècche – decì – và da Mìinze Cule e dange tutte ndrète. Chiàmele sèmbe Iangelìne e nnò Mìinze Cule. E ddì acchesì: “Iangelìne, cusse iè u piattecìidde de le frìttue, chèsse iè la fresòre e bbuène appetìte, ha ddìtte mamme”.

La uaggnèdde acchesì facì. Come Mìinze Cule avì la fresòre e u piattecìidde de le calzengìidde, decì: “Gràzzie, puèrtenge tande salùte a mmàmete”, e appène la uaggnèdde se ne scì, ammenò la mane a nu calzengìidde e terò u prìme beccòne. U prime muèzzeche capetò u poste addò stève la recòtte. “Oh! Ci-è bbèlle”, decì, e mastecàve che ttutte u guste. Come terò u u-alde muèzzeche addò stève u mbàste de sùrghe e maggnàttue, scketò n-dèrre, facì rosse com’o diauuìcchie e acchemenzò a gredà e ammenò na sendènze.

“Puh !”, decì, “gocce hònne avè, ce-hanne mettùte dò iìnde?” Facì pe vedè e acchiò nu stèzze de surghe, maggnàttue e ttand’alde fetendarì sckefòse. S’alzò da la sègge tott’agetàte, iève devendàte rossa rosse com’o diàuue. Auuandò u rèste du calzengìidde e u sbattì n-dèrre com’a nu pulpe. Sùbbete la gatte s’ammenò pe mangiassìue, ma come mettì u nase, se dètte n-drète p’u fìite c’ammenàve.

“Ah sì! – decì Mìinze Cule – vù credìte d’avè pegghiàte pe ffèsse a mmè, ma mò m’àgghie a vendecà. A ttutte v’àgghie accìte, quand’è vvère ca me chiàmeche Mìinze Cule”.

Na vecìne sendì de gredà a Mìinze Cule e sscì sùbbete ad avvesà la mamme e le peceuèdde. Totta trevegghiàte la poverèdde pegghiò u sapone e u stennì sop’a le gradìne de la scala ca dève a la casa lòre, de modocchè, ce Mìinze Cule velève salì, avèv’a sceuuà tanne tanne. Acchesì facèrne.

Sparnezzòrne u sapone sop’a le gradine, pegghiòrne u comò e u lìitte e le mettèrne drèt’a la porte. Mìinze Cule, se vestì a mmorte ch’u renzèle n-gape e nu trepète reveldàte che le cannèle appecciàte sop’a oggn’e ggamme.

Scatto di ©️Raffaele Montepaone – Istantanee di Calabria

Pegghiò nu bastòne de fìirre, nu cambanìidde e se ne scì. Come arrevò m-bàcce o pertengìine, dètte na mazzàte de mìinze cule e u sfennò. “Mò vènghe – decì – e mmò am’a fa le cùnde”. A sendì chidde grite, la mamme e le figghie se scèrne ad ascònne, iùne iìnd’a la graste, iùne iìnd’o stepòne, iùne iìnd’a la credènze e u u-alde iìnd’o lìitte apprìisse a la mamme, aspettànne ca Mìinze Cule sfuàsse.

La mamme e le fìgghie se trevegghiòrne e pe la pavùre ièvene devendàte pecenùnne quànd’a le pòdece. Acchesì Mìinze Cule senò u cambanìidde e decì, “Mò sàlghe u prime gradìne”. Come facì pe mmètte u pète sceuuò p’u sapòne ca stève e se spezzò na gamme. “Ah! Maldètte a vvù –  gredò p’u delòre e pe la ragge, Mìinze Cule – ma v’àgghie avè a ll’òggne”.

Dlìn, dlìn, dlìn, senò n’alda volde u cambanìidde: “Mò sàlghe u secònde gradìne” e facì pe salì. Brebùffete, sceuuò arrète e se spezzò l’alda gamme. Mìinze Cule scettàve fuèche. Le maldezziùne arrevàvene n-gìile. Iìnd’a la case la mamme e le fìgghie se facèrne iìnd’a le calzenìitte pe la pavùre, ma Mìinze Cule non z’affermàve.

Dlìn, dlìn, dlìn, senò arrète u cambanìidde: “Stògghe a salì u tèrze gradìne”. Brebùffete, se spezzò nu vrazze e scettò cèrte grite ca se sendèrne pezzìngh’a ccase de diàuue.

Dlìn, dlìn, dlìn, “stogghe a salì u quarte gradìne”. E come facì p’arrambecàsse se spezzò u u-alde vrazze.

Vacavache chìsse, arrevò suse cu velène e che la sckume a la vocche. Dètte na mazzàte de mìinze cule e sfennò la porte. U lìitte e u comò scèrn’a fernèsce m-bacce o parète de facce m-brònde a la porte. Mìinze Cule tott’arraggiàte, velève pàgghie pe ccìinde cavàdde, schemegghiò u lìitte e come vedì la mamme e nu fìgghie, iìnd’a nnudde l’accedì. E acchesì scì vedènne a ttotte vanne. Acchiò nu fìgghie iìnd’o comò e u-accedi, acchiò u u-alde iìnd’o uarnàre e u-accedì. Nzòmme accedì a ttutte, mène a ccudde ca stève iìnd’a la graste. E se ne scì.

Acquànne se retrò u-attàne, cusse fìgghie nge decì tutte u fatte. U u-attàne ce facì? Pegghiò la sckeppètte e sscì ch’u fìgghie a la case de Mìinze Cule. Chèsse come u vedi, decì: “Ce uè, tu?”

“Tu – decì u-attàne – sì accìse la famìgghia mè. E mmò iì agghie accìte a ttè”.

“No, no! – decì Mìiinze Cule – non zò stàte iì”.

“Nonn-è vvère, besciàrde – decì u fìgghie – Te sò vviste iì. Tu sì sstate. Papà, papà, accìdele”.
Prìme ca Mìinze Cule petèsse scappà, che la sckùme a la vòcche, u-attàne l’accedì e se ne scì a la case cu fìgghie.

Come trasì pegghiò la boccettine de la Mànne de Sanda Necòle e l’ammenò sope a ttutte le fìgghie e a la megghière e cchidde rescescetòrne e stèttere chendìinde e felìsce.   Stòria mè nonn-è cchiù… 

Alfredo Giovine

©️ Tutti i diritti riservati
Testo in italiano concesso dal direttore dall’Accademia della lingua barese “Alfredo Giovine”, Dr. Felice Giovine

Bibliografia: Alfredo Giovine, «Le stòrie de nonònne Iangelìne», Biblioteca dell’Archivio delle Tradizioni Popolari Baresi, Bari, 1967

Autumn 2018 (1)
Ti piacciono le storie tratte dalle tradizioni popolari? Acquista il libro.
Trovi La Tagliatrice di Vermi e altri racconti nelle librerie on in tutti gli store online

Categorie:Storie al focolare

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.